Dzis jest: sobota, 28 stycznia 2023r. Imieniny : Walerego, Radomira, Tomasza

Regulaminy

Biblioteki
Czytelni
Czytelni multimedialnej


Regulamin Biblioteki


1 Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom i pracownikom szkoły.
2 Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu oraz na miejscu w czytelni.
3 Biblioteka jest czynna w czasie roku szkolnego, pięć dni w tygodniu.
4 Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo dwie książki na okres nie dłuższy niż 14 dni, z możliwością przedłużenia wypożyczenia na kolejny taki sam okres.
5 Czytelnik może wypożyczać książki jedynie na swoje nazwisko.
6 Czytelnicy którzy zalegają ze zwrotem materiałów bibliotecznych nie mogą wypożyczać żadnych materiałów do czasu uregulowania zobowiązań.
7 W przypadkach szczególnych bibliotekarz może zażądać zwrotu książki przed terminem.
8 Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki.
9 Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem.
10 Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne uszkodzenia.
11 W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki taką samą książkę lub inną wskazaną przez bibliotekarza odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej lub zagubionej książki.
12 Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego.
13 Uczniowie i pracownicy szkoły którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
14 W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
15 Szczególnie aktywni i solidni czytelnicy posiadają przywileje niedostępne dla większości uczniów.
16 Każdy użytkownik biblioteki ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biblioteki.
17 Uczniowie nie przestrzegający regulaminu biblioteki ponoszą konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły.


Regulamin Czytelni

1 Z czytelni może korzystać każdy uczeń i pracownik naszej szkoły.
2 Korzystający z czytelni obowiązany jest każdorazowo wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni.
3 W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
4 W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, to jest księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
5 Potrzebne materiały podaje bibliotekarz
6 Wykorzystane książki i czasopisma należy zwrócić nauczycielowi-bibliotekarzowi.
7 Książki, czasopisma i inne dokumenty biblioteczne należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.


Regulamin Czytelni Multimedialnej < <
1 Z czytelni multimedialnej mogą korzystać wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły.
2 Z czytelni oraz z internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
3 Komputer w czytelni służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet i w zainstalowanych programach multimedialnych oraz do przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece szkolnej.
4 W czytelni obowiązuje cisza.
5 Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej.
6 Przed korzystaniem z komputera należy koniecznie:
- wpisac się do rejestru uzytkowników,
- sprawdzić stan sprzętu,
- zgłosic bibbliotekarzowi wszelkie usterki i nieprawidłowości.
7 Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
8Korzystanie z własnych nośników danych (CD-ROM, dyskieteki i inne) musi być uprzednio zgłoszone bibliotekarzowi. Użycie tych nośników musi być poprzedzone sprawdzeniem ich programem antywirusowym
9 Niedozwolone jest:
- kopiowanie zainstalowanego na komputerach oprogramowania.
- instalowanie własnych programów.
- kasowanie programów zainstalowanych,
- dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfi-gurowywania sprzętu,
- samowolne manipulowanie sprzętem, przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy
- podłączanie własnych urządzeń
- wykorzystywanie sprzętu komputerowego do gier
- tworzenie oraz eksperymentowanie z programami wirusowymi,
- używanie komputerów do celów zarobkowych
- naruszanie w jakikolwiek sposób praw autorskich
- korzystanie ze stron www o treści brutalnej, przeznaczonych tylko dla dorosłych itp.
10 Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z CHATA, Gadu-Gadu, IRC, ICQ i innych komunikatorów internetowych.
11 Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zgłosić ten fakt bibliotekarzowi.
12 Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z zakazem korzystania z czytelni multimedialnej przez czas określony przez bibliotekarza.
Powrót